Prywatny żłobek
 
Prywatny żłobek, Kraków ul. Bitschana 4
Regulamin Artystycznej Akademii Malucha

 

§1

1. Warunkiem przyjęcia dziecka do Artystycznej Akademii Malucha jest:

  • podpisanie umowy cywilno-prawnej (zwanej dalej Umową Opieki AAM),
  • złożenie karty informacyjnej o dziecku,
  • wpłacenie wpisowego oraz przestrzeganie terminowej wpłaty czesnego,
  • dostarczenie zaświadczenia od pediatry, że dziecko jest zdrowe i nie
  • ma przeciwwskazań, by mogło uczęszczać do Artystycznej Akademii Malucha/żłobka.

§2

1. Usługi świadczone w Artystycznej Akademii Malucha są odpłatne. Płatności w roku 2009/2010 regulowane są cennikiem usług Artystycznej Akademii Malucha. Wpisowe jest należnością za jedno dziecko i jest wpłacane w pierwszym miesiącu trwania umowy tytułem zadatku na poczet świadczenia usług. Dotyczy ono tylko abonamentu oraz pakietów dziennych. Jest jednorazowe przy zakupie pierwszego abonamentu miesięcznego/dziennego. Wpisowe gwarantuje pierwszeństwo przy zakupie każdego kolejnego abonamentu. Obejmuje ubezpieczenie NNW (pakiet rozszerzony) oraz Niezbędnik Malucha. Istnieje możliwość wpłaty wpisowego w dwóch ratach - do ustalenia indywidualne z każdym Rodzicem. Wpłata wpisowego jest traktowana jako podpisanie umowy przedwstępnej i w związku z tym jest ona bezzwrotna. Czesne za każdy miesiąc jest uzależnione od pakietu wykupionego przez rodziców. Pełna oferta pakietów oferowanych przez Artystyczną Akademię Malucha określona jest w Cenniku Usług Artystycznej Akademii Malucha, który dostępny jest na stronie internetowej www.aam.sea-art.pl i obowiązuje ona na dany rok szkolny.

2. Wyżej wymienione odpłatności nie obejmują opłat za wyżywienie oraz pieluchy (o ile nie jest to ustalone w pakiecie).

3. W przypadku nieobecności dziecka w AAM powyżej 10 dni, przysługuje rodzicom zwrot pieniędzy w wysokości 10% czesnego.

4. Przy korzystaniu z pakietów godzinowych, rodzic jest zobowiązany do zgłoszenia obecności dziecka przynajmniej jeden dzień wcześniej do godziny 21.00. Dziecko zostanie przyjęte pod opiekę, o ile będą wolne miejsca w danym czasie. Za niewykorzystane godziny z pakietów godzinowych AAM nie zwraca pieniędzy. Pakiety są rozliczane za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w AAM.

§3

1. Czesne jest płatne miesięcznie do 10 dnia każdego miesiąca przelewem na konto:

LUKAS Bank SA 21194010763030586100000000

lub gotówką w siedzibie Akademii.

2. W przypadku dokonania płatności przelewem bankowym za datę zapłaty uważa się datę uznania wpłaty przez Bank prowadzący rachunek Usługodawcy.

3. W przypadku zalegania z opłatą dłużej niż miesiąc Artystyczna Akademia Malucha zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy.

4. O zmianie wysokości opłat rodzice będą powiadamiani z conajmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

5. Zmiana wysokości opłat wprowadzona będzie pisemnym aneksem do umowy i w przypadku nie wyrażenia zgody na proponowaną zmianę, umowa może ulec rozwiązaniu z zachowaniem miesięcznego wypowiedzenia, w którym to okresie obowiązywać będzie dotychczasowa stawka.

§4

1. Artystyczna Akademia Malucha zapewnia możliwość dobrowolnego wykupienia posiłków dostarczanych przez firmę cateringową.

2. Koszt wyżywienia w pełni pokrywany jest przez Rodziców. Odpłatność za catering w roku 2009/2010 określona jest w Cenniku Usług Artystycznej Akademii Malucha.

3. Rodzice osobiście zgłaszają chęć korzystania z posiłków.

4. Rodzice uiszczają odpłatność za catering po zakończeniu danego miesiąca.

5. W przypadku przewidywanej nieobecności dziecka Rodzice są zobowiązani osobiście lub telefonicznie powiadomić o tym fakcie Usługodawcę najpó¼niej do godziny 8.00 w dniu nieobecności dziecka.

6. Artystyczna akademia Malucha nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakości i ilości świadczeń żywieniowych oferowanych przez firmę cateringową.

7. Za jakość posiłków przyniesionych przez rodziców do placówki, Artystyczna Akademia Malucha nie ponosi odpowiedzialności. Wychowawca sprawujący opiekę nad dzieckiem może odmówić podania posiłku dziecku, jeśli uzna, że jakość posiłku budzi jakiekolwiek zastrzeżenia.

§5

1. Rodzice/Opiekunowie maja obowiązek przyprowadzać dziecko zdrowe. Dziecko chore nie będzie przyjmowane do Akademii.

2. W przypadku, gdy dziecko zachoruje na terenie placówki Artystycznej Akademii Malucha, rodzic zostanie natychmiast poinformowany przez personel i ma obowiązek odebrać dziecko w ciągu 2 godz. Jeśli nie odbierze dziecka w wyznaczonym terminie a stan zdrowia dziecka będzie wymagał pomocy lekarskiej opiekun wezwie pomoc lekarską. Personel Artystycznej Akademii Malucha nie podaje dzieciom lekarstw.

§6

1. Opiekunowie ustalają, że odebrać Dziecko z zajęć Artystycznej Akademii Malucha w Krakowie mogą tylko wskazane w formularzu zgłoszeniowym osoby po okazaniu dowodu tożsamości.

2. Inne osoby mogą odebrać dziecko wyłącznie po okazaniu pisemnego upoważnienia wydanego przez osoby o których mowa w pkt. 1. §6. Upoważnienie takie może być udzielone wyłącznie osobom pełnoletnim.

3. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania Opiekuna odbierającego dziecko z Artystycznej Akademii Malucha.

4. Opiekunowie lub osoby upoważnione będą odbierać dziecko najpó¼niej do godziny 17.00. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na opó¼nienie w odbiorze dziecka personel Artystycznej Akademii Malucha powinien zostać o tym fakcie poinformowany. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu dziecka w Akademii za dodatkową opłatą.

5. W razie nieobecności dziecka rodzic jest zobowiązany powiadomić opiekuna dzień wcześniej.

§7

Artystyczna Akademia Malucha zapewnia dziecku:

1. Fachową opiekę dydaktyczno-wychowawczą.
2. Warunki do wspierania rozwoju osobowości dziecka poprzez zorganizowanie zajęć edukacyjnych i artystycznych.
3. Zatrudnienie wysoko kwalifikowanej kadry.
4. Organizowanie okresowych spotkań rodziców z kadrą.
5. Bezpieczeństwo w czasie organizowanych zajęć.

§8

Rodzice mają obowiązek:

1. Terminowo uiszczać opłaty.
2. Twórczo współpracować z Artystyczną Akademią Malucha w procesie edukacji i wychowania dziecka.

§9

1. Artystyczna Akademia Malucha zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy po zaistnieniu następujących okoliczności:

Braku opłaty za kolejny miesiąc za świadczone usługi przez Artystyczną Akademię Malucha.
Zachowanie dziecka będzie uniemożliwiać pracę opiekunom lub stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa innych dzieci.
Nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym a rodzicami dziecka w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka.

§10

1. Artystyczna Akademia Malucha zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie bez wcześniejszego informowania kontrahentów. Jeśli owe zmiany wymuszą konieczność wprowadzenia zmian w dotychczas podpisanych umowach, kontrahenci zostaną o tym fakcie poinformowani odpowiednio wcześniej.

 

Copyright © 2022 S t u d i o E d u k a c j i A r t y s t y c z n e j