Prywatny żłobek
 
Prywatny żłobek, Kraków ul. Bitschana 4
Wpisowe

Wpisowe do żłobka wynosi 400 PLN. Jest to opłata bezzwrotna pobierana jednorazowo przy zapisie dziecka – płatna przelewem na konto żłobka.

Copyright © 2022 S t u d i o E d u k a c j i A r t y s t y c z n e j